divendres, 3 de setembre del 2010

Bibliografia sobre mètrica

Heus ací la gran oblidada i desconeguda dels poetes actuals, tan acostumats al vers blanc i al mal anomenat vers lliure. Farem tot el possible per recuperar aquesta eina essencial del quefer poètic.

Fa anys i panys vaig recollir la bibliografia sobre mètrica que tenia a l'abast o que coneixia llavors. Ara recupere l'arxiu per si pot servir d'ajuda o de suport al treball poètic.

Alarcón 1987 = Alarcón Montoro, Vicente, Aspectes mètrics del «Quadern de sonets» de Bartomeu Rosselló-Pòrcel, Universitat de València, Facultat de Filologia, Departament de Filologia Catalana, gener de 1987.

Baehr 1970 = Baehr, Rudolf, Manual de versificación española, Madrid, Gredos, 1970.

Bech/Borrell 1988 = Bech, S.; Borrell, J., Com es comenta un text literari, Barcanova, («Educació»), Barcelona, 1988, pp. 109-150.

Boyer 1986 = Boyer, Denise, «Les normes mètriques en Espriu», ELLC, XII, Miscel·lània A. M. Badia i Margarit, IV (1986), pp. 221-230.

Busquets 1986 = Busquets, Loreto, «Ritme i melodia a Sol i de dol», ELLC, XII, Miscel·lània A. M. Badia i Margarit, IV (1986), pp. 191-120.

Cabré 1986 = Cabré, Lluís, «Los enuigs de Jordi de Sant Jordi i l'adaptació del lai líric a la poesia catalana medieval», Estudis de literatura catalana en honor de Josep Romeu i Figueras, I (1986), pp. 183-206.

Cardona 1977 = Cardona, Osvald, Els grups de vocals en contacte. Un tema de llengua i poètica, Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana, 1977.

Carvalho 1981 = Carvalho, Amorim de, Problemas da versificação, (OC), Lisboa, CLB, 1981.

Crusius 1981 = Crusius, Federico, Iniciación en la métrica latina, Barcelona, Bosch, 1981.

DLC 1979 = Diccionari de la Literatura Catalana, sota la direcció de J. Molas (1965-71) i J. Massot i Muntaner (1977-79), Edicions 62, («Cultura Catalana Contemporània», 9), Barcelona, 1979.

Domínguez 1985 = Domínguez Caparrós, J., Diccionario de métrica española, Madrid, Paraninfo, 1985.

ELLC = Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Ferrater 1971 = Ferrater, Gabriel, «Sobre mètrica», en Sobre el llenguatge, Barcelona, Quaderns Crema, 1981, pp. 77-86.

Ferrer 1956 = Diccionari de la rima per Francesc Ferrer Pastor amb la col·laboració de Josep Giner, València, Editorial Frederic Doménech, S. A., 1956. Nova edició en dos volums: València, Impremta Fermar, 1980.

García 1975 = García Calvo, Agustín, Del ritmo del lenguaje, Barcelona, La Gaya Ciencia, 1975.

Milà 1890 = Milà i Fontanals, Manuel, «Les noves rimades, la codolada», OC, III, Barcelona, Librería de Alvaro Verdaguer, 1890, pp. 361-440.

Morabito 1982 = Morabito, Maria Teresa, «Les estructures estròfiques i rítmiques de les cobles de Pere March», ELLC, IV, Miscel·lània Pere Bohigas, II (1982), pp. 97-104.

Murari 1909 = Murari, Rocco, Ritmica e metrica razionale italiana, Milano, Hoepli, 1909. Reimpressió anastàtica: Milano, Cisalpino-Goliardica, 1986.

Navarro 1986 = Navarro Tomàs, T., Métrica española. Reseña histórica y descriptiva, Barcelona, Labor, 1986.

Oliva 1974 = Oliva, Salvador, «Bases per a un estudi de la mètrica», Els Marges, 1 (1974), pp. 100-103.

Oliva 1977 = Oliva, Salvador, «Dos aspectes del ritme en el català modern», Els Marges, 9 (1977), pp. 89-96.

Oliva 1980 = Oliva, Salvador, Mètrica catalana, Barcelona, Quaderns Crema, 1980.

Oliva 1986 = Oliva, Salvador, Introducció a la mètrica, Barcelona, Quaderns Crema, «Assaig», 5, 1986

Pacheco 1979 = P[acheco], A[rseni], s. v. «noves rimades», DLC, 510-511.

Pacheco 1983 = Pacheco, Arseni, «Pròleg» a Blandín de Cornualla i altres narracions en vers dels segles XIV i XV, Barcelona, Edicions 62 i «la Caixa», «MOLC», 96, pp. 7-11.

Parramon 1992 = Parramon i Blasco, Jordi, Repertori mètric de la poesia catalana medieval, Barcelona, Curial Edicions Catalanes / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1992.

Quilis 1985 = Quilis, Antonio, Métrica española, Barcelona, Ariel, 19852.

Ramírez 1982 = Ramírez i Molas, Pere, «La versificació de Verdaguer i la poètica castellana», ELLC, IV, Miscel·lània Pere Bohigas, II (1982), pp. 253-278.

Riquer 1980 = Riquer, Martí de, HLC, II, p. 12.

Romeu 1979 = R[omeu] F[igueras], J[osep], s. v. «codolada», DLC, Barcelona, Edicions 62, 1979, pp. 164-165.

Rossich 1983 = Rossich, Albert, «La codolada, una forma métrica catalana», EUC, XXIV: Estudis de llengua i literatura catalanes oferts a Ramon Aramon i Serra, III (1983), Barcelona, Curial, pp. 473-488.

Serra/Llatas 1932 = Serrà i Baldó, A.; Llatas, Rossend, Resum de poètica catalana. Mètrica i versificació, Barcelona, Bàrcino, «Popular», 75, 1932. Reimpressió, 1981.

Tavani 1981 = Tavani, Giuseppe, «Sobre la versificació de Gilabert de Próixita», Homenatge a Josep M. de Casacuberta, II (1981), pp. 125-144.

Tavani 1982 = Tavani, Giuseppe, «Sobre la versificació de Gilabert de Próixita», Miscel·lània Pere Bohigas, II (1982), pp. 105-122.

Et voilà! Alguna cosa en farem!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada